Ħarsa ġenerali​

L-Empowerment Scheme għandha l-għan li tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-persuni b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jixtru tagħmir speċjalizzat u li jippermettilhom ukoll jgħixu ħajja aktar indipendenti

fid-dar tagħhom u lokalità. L-Iskema hija mmexxija minn Bord indipendenti li jiltaqa’ darba fix-xahar biex jagħmlu l-assessjar u jevalwaw l-applikazzjonijiet li jkunu ġew sottometti matul dak il-perjodu.

X’se tingħata

Reviżjoni minn Bord maħtur speċifikament minn Aġenzija Sapport skont il-bżonnijiet individwali. L-Empowerment Scheme toffri sussidju tal-ispiża totali tat-tagħmir (eskluża l-VAT). Din l-iskema toffri wkoll sussidju fuq servizzi ta' trasport individwalizzati għal persuni b'diżabilità li jkollhom bżonn imorru għax-xogħol, f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni post-sekondarja, jew jattendu taħriġ sportiv fejn l-applikant ikun irreġistrat taħt Klabb/Organizzazzjoni Sportiva reġistrata. Dan is-sussidju jingħata lill-persuni b'diżabilità li ma jkunux jistgħu jagħmlu użu mit-Trasport Pubbliku.

Eliġibbiltà​​

  • Persuni b’diżabilità li jkunu jeħtieġu apparat sabiex jgħinhom jgħixu ħajja indipendenti.
  • L-applikanti jridu jkunu ċittadini Maltin.
  • L-applikanti għandhom jippreżentaw kopja tal-Karta Ewropea tad-Diżabilità tagħhom (Karta tal-Identità Speċjali) mal-applikazzjoni. L-applikazzjonijiet ma jiġux aċċettati jekk ma tiġix ippreżentata kopja.
  • Jekk it-tagħmir mixtri jaqbeż il-perjodu ta' sena mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, allura tali applikazzjoni tiġi rifjutata immedjatament u l-applikant jiġi infurmat kif xieraq. L-applikant jiġi infurmat bit-telefon u bil-miktub. Id-dokumenti kollha pprovduti jintbagħtu lura lill-applikant flimkien mal-Ittra ta’ Rifjut.
  • Applikanti jistgħu jixtru l-apparat wara konsultazzjoni mat-terapista tagħhom qabel jissottomettu l-applikazzjoni, pero l-Bord għandu d-dritt li ma japprovax l-applikazzjoni għall-assistenza finanzjarja. Apparat mediku u appartat komuni (bħal mobajls/komputers/laptops/tablets) mhumiex koperti taħt din l-iskema. Applikazzjonijiet sottomessi lil Aġenzija Sapport wara li l-mewt tal-applikant, ma jiġux aċċettati. Applikazzjonijiet għal sussidji ta' inqas minn €400 ma jiġux ikkunsidrati u jistgħu jiġu riferuti lil entitajiet oħra. Barraminnhekk, kull apparat, anke meta l-oġġetti jkunu magħquda flimkien, ma jistax ikun jiswa nqas minn €100 kull oġġett. Applikazzjonijiet għal tagħmir bażiku marbuta ma' akkomodazzjoni u li huma ġejjin minn residenti ta' sptarijiet jew djar tal-gvern, ma jiġux ikkunsidrati. Minn żmien għal żmien, il-Bord jista' joħroġ kundizzjonijiet oħra skont il-bżonn. Barra minn hekk, il-Bord jirriserva d-dritt li jvarja l-ammont ta’ sussidju mogħti minn żmien għal żmien kif meħtieġ minn din l-iskema. Barraminnhekk, il-Bord iżomm il-prerogattiva li ma japprovax l-applikazzjoni skont il-każ.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumentazzjoni meħtieġa:

  • Dawk li japplikaw għal tagħmir partikolari jeħtieġ li jippreżentaw rapport mimli  minn professjonist, bħal Occupational Therapist, Fiżjoterapista, jew Audiologist (f'każ ta' applikazzjoni għal hearing aids). Dan ikun jeħtieġ li jiġi ppreżentat lill-Bord flimkien ma' formola ta' applikazzjoni.
  • Meta tiġi riċevuta l-Ittra ta’ Approvazzjoni maħruġa mill-Bord tal-Empowerment, wieħed irid jibgħat kopja tal-irċevuta fiskali oriġinali flimkien ma’ kopja tal-ittra lil Aġenzija Sapport, sabiex joħroġ il-ħlas.
applika