Ħarsa ġenerali​

Sabiex tiġi implimentata waħda mill-miżuri identifikati fl-Estimi Finanzjarji tal-2019, il-Prim Ministru, il-Ministru għall-Finanzi u l-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali fasslu l-Iskema li ġejja, biex tipprovdi għotja ta' darba għal persuni li qabel ma daħlu uffiċjalment fis-servizz pubbliku wara s-16 ta' Jannar, 1979, għamlu xi żmien jaħdmu f'dipartimenti tal-Gvern qabel l-1979.

X’se tingħata

Din l-iskema hija marbuta maż-żmien li persuna jkun għamel fis-servizz pubbliku wara li jkun ħa l-ħatra uffiċjalment sakemm ġie biex jispiċċa minn mal-Gvern.

Għalhekk, din l-għotja tingħata skont in-numru ta’ snin li persuna jkun għamel jaħdem fis-servizz pubbliku bħala uffiċjal pubbliku wara s-16 ta’ Jannar 1979.

Il-ħlas tal-għotja jsir biss għal dawk l-applikazzjonjijiet li jikkwalifikaw u li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din l-Iskema.

L-ammont tal-għotja għandu jitħallas lill-applikant permezz ta’:
• Ċekk li jintbagħat bil-posta fl-indirizz li jidher fuq il-formola tal-applikazzjoni, jew
• Jiġi depożitat dirett fil-kont tal-bank fejn tiġi depożitata l-pensjoni tal-istess applikant

Ebda mgħax m’għandu jibda jiddekorri fuq l-ammont tal-għotja dovuta lill-applikant. Hija kundizzjoni ta’ din l-Iskema li meta jaċċetta l-għotja l-applikant ikun qed jirrinunzja għal kull talba oħra u li jirtira kull kawża magħmula kontra l-Gvern, Awtorità jew xi entità tiegħu.

L-Iskema tista’ tkun mifruxa fuq għadd ta’ snin b’sejħiet separati għall-applikazzjonijiet minn żmien għal żmien. Kull sejħa tkun kull darba suġġetta għall-proċess ta’ verifika.

Eliġibbiltà​​

• Din l-iskema tapplika għal individwi residenti f’Malta li servew f’dipartimenti tal-Gvern matul il-perjodu ta’ kwalifika, u li immedjatament kif intemm dan il-perjodu ta’ kwalifika, ħadmu fis-servizz pubbliku matul il-perjodu effettiv.

• L-Iskema tapplika wkoll għall-eredi ta’ dawk l-individwi eliġibbli skont il-kundizzjonijiet tal-Iskema u li jkunu mejta meta ssir l-applikazzjoni għall-għotja taħt din l-Iskema.

• L-Iskema ma tapplikax għal dawk l-individwi li jirċievu, jew għandhom id-dritt li jirċievu, pensjoni skont l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kapitlu 93), l-Att dwar il-Pulizija (Kapitlu 164) u l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta (Kapitlu 220).

Kif tapplika​

Persuni li applikaw skont l-iskema tas-sena l-oħra u rċevew pagament għax kienu eleġibbli, m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw taħt din l-iskema. Iżda jekk persuna ġiet nieqsa, trid issir applikazzjoni ġdida mill-eredi tal-persuna. L-istess irid isir f’każ li l-eredi awtorizzat/a ġie/t nieqes/a.

Applikazzjonijiet ġodda taħt din l-Iskema għandhom isiru fuq il-formola tal-applikazzjoni murija fl-Iskeda ma’ din l-Iskema u għandu jkun fihom it-tagħrif u d-dettalji kollha kif meħtieġ fl-imsemmija formola u skont din l-Iskema.

Fil-każ ta’ applikazzjonijiet taħt din l-Iskema magħmula f’isem persuna mejta għandha ssir applikazzjoni mill-eredi. F’każ li jkun hemm aktar minn eredi wieħed, trid issir applikazzjoni waħda konġunta mill-eredi. Flimkien mal-applikazzjoni għandha wkoll tiġi ppreżentata dikjarazzjoni magħmula mingħand nutar li fiha jiġi ddikjarat min huwa/huma l-eredi tal-persuna mejta, liema persuna mejta kienet eliġibbli sabiex tapplika għal din l-Iskema. F’din id-dikjarazzjoni għandu jkun indikat min huwa/hija l-eredi awtorizzat/a li j/tirċievi l-għotja f’isem l-eredi l-oħra. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jirriżerva d-dritt li jitlob għal aktar dokumenti minbarra d-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq.

L-applikazzjonijiet għandu jkollhom mehmuża magħhom kull dokument u informazzjoni oħra li tista’ tintalab minn żmien għal żmien mill-Ministru responsabbli għall-Finanzi u x-Xogħol jew mill-Ministru responsabbli għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal.

Applikazzjonijiet taħt din l-Iskema, inklużi d-dokumenti li għandhom jiġu mehmuża mal-applikazzjoni, iridu jsiru mhux iżjed tard mill-31 ta’ Lulju 2021.

applika