Ħarsa ġenerali​

L-iskema ta’ finanzjament hija mmirata lejn organizzazzjonijiet volontarji bil-għan li tappoġġja l-approċċ tal-Gvern biex jippromwovi nterventi bbażati fil-komunità u biex jipprevjeni l-bidu ta’ abbuż ta’ sustanzi u vizzji għal dawn is-sustanzi.

Id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRD) jingħata spazju fil-bini amministrat legalment mill-Organizzazzjoni Volontarja li fuqu tkun installata struttura għal skopijiet promozzjonali fuq il-proprjetà tagħhom għal tul ta’ 12-il xahar b’għażla li tirrevedi t-termini u l-kundizzjonijiet jekk tiġdid ikun miftiehem bejn iż-żewġ partijiet.

X’se tingħata

Applikazzjoni elettronika waħda biss għal kull ċentru li minnu topera l-Organizzazzjoni Volontarja għandha tkun permissibbli.

L-għotja massima aggregata m'għandhiex taqbeż l-ammont ta' €4,000.00 għal kull Organizzazzjoni Volontarja Benefiċjarja eliġibbli.

Ir-riklami stess għandhom jiġu pprovduti mill-Ministeru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u Innovazzjoni u l-ebda spejjeż ta’ stampar, twaħħil, żarmar u/jew manutenzjoni m’għandhom isiru mill-VO.

Il-finanzjament se jitħallas permezz ta' trasferiment bankarju lill-Organizzazzjoni Volontarja Benefiċjarja mal-iffirmar tal-ftehim ta' għotja. Id-Dettalji tal-Kont Bankarju tal-Organizzazzjoni Volontarja tal-Benefiċjarju jintalbu kif xieraq.

Eliġibbiltà​​

Il-benefiċjarji ta' din l-iskema għandhom ikunu Organizzazzjonijiet Volontarji.

L-applikanti eliġibbli kollha li huma approvati għall-għoti ta’ fondi għandhom ikunu soġġetti għal verifika minn awditur maħtur mill-Ministru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u Innovazzjoni. Dan jista' jinkludi iżda mhux limitat għal żjarat fuq il-post. Meta tintalab, id-dokumentazzjoni kollha sal-lum teħtieġ li tiġi ppreżentata.

Organizzazzjonijiet Volontarji li jirċievu għotjiet permezz tal-iskema jkunu meħtieġa jiffirmaw ftehim mal-korp tal-għoti. Il-ftehim huwa mfassal biex jiddeskrivi l-obbligi tal-benefiċjarju u d-dettalji tal-proċeduri finanzjarji.

It-trasferiment tal-għotja m'għandux ikun affettwat sakemm il-materjal promozzjonali u l-installazzjoni tkun iċċertifikata kompluta mill-korp tal-għoti.

Kif tapplika​

L-iskema titlob li Organizzazzjonijiet Volontarji jissottomettu applikazzjoni għall-ispazji tar-riklami tagħhom biex jinkrew mill-Ministeru għall-Ugwaljanza, Riċerka u Innovazzjoni bħala parti minn din l-inizjattiva bit-tema ‘Sustanza u Abbuż mid-Droga’.

Aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-iskema tista 'tinstab fil-linji gwida.

applika