Ħarsa ġenerali​

Skema ta’ xiri ta’ proprjeta tal-Gvern jew proprjeta mikrija uzata bhala residenza ordinarja jew villeggjatura

X’se tingħata

Kera ta’ l-art mifdija (jigifieri proprjeta b’xejn) f’kaz ta’ proprjetajiet li qabel kienu mizmuma fuq enfitewsi temporanja

Eliġibbiltà​​

L-applikant irid ikun persuna li:

 • Ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew ċittadini tar-Renju Unit u l-membri tal-familja tagħhom ingħataw status ta’ benefiċjarju f’Malta skont il-Ftehim tal-irtirar bejn ir-Renju Unit u l-UE
 • Hija rikonoxxuta mill-Gvern bhala l-attwali utilista jew kerrej tal-fond relattiv, jew tal-anqas taghti prova tat-talba taghha ghar-rikonoxximent
 • M’ghandhiex arretrati ta’ cens/kera fuq il-fond relattiv

Kif tapplika​

Kull persuna li trid taghmel talba ghax-xiri tal-fond okkupat minnha b’titolu ta’ cens temporanju jew kera ghandha taghmel dan permezz tal-formola onlajn apposta, flimkien mad-dokumenti mitluba f’forma ta’ pdf.

Dokumenti meħtieġa

 • Kopja ta’ l-ahhar ircevuta tac-cens/kera
 • Kopja tal-Karta tal-Identità tal-applikant (quddiem/wara); jew karta ta' residenza taċ-Ċittadini tar-Renju Unit (quddiem/wara)/irċevuta interim taċ-Ċittadini tar-Renju Unit
 • F’kaz ta’ konjugi li huma separate, min japplika ghandu jipproduci kopja legali tad-dokumenti relattivi
 • Kopja tal-kuntratt tal-akkwist tal-proprjeta’
 • Dikjarazjoni guramentata illi l-fond jintuza’ mill-applikant/I bhala r’residenza ordinarja tieghu/taghha/taghhom
 • Fil-kaz ta’ villeggjatura, dikjarazzjoni guramentata li l-fond huwa uzat bhala tali, u li qatt ma’ ntuza mill-applikant ghall-kummerc
 • F’kaz ta’ residenza ordinarja, kont attwali (mhux stima) tad-dawl u l-ilma tal-fond, u
 • Pjanta mir-Registru tal-Artijiet jew l-Awtorita’ tal-Ippjanar li turi l-lokazzjoni tal-fond
 • Ritratt/i tal-faccata tal-proprjeta’.
applika