Ħarsa ġenerali​

L-iskema ta' boroż ta' studju ENDEAVOUR tappoġġja edukazzjoni terzjarja ta' kwalità fil-livell post-terzjarju, u biex tassigura li s-suq tax-xogħol Malti jkollu l-aħjar nies sabiex dan ikun f'pożizzjoni li jikkompeti f'livell internazzjonali. L-iskema għandha l-għan li tappoġġja lil dawk li jaqbdu din it-triq kif ukoll li tikkontribwixxi effettivament għall-ekonomija.

L-edukazzjoni post-terzjarja hi parti dejjem iżjed importanti fl-aġenda ekonomika u soċjali ta' kull pajjiż. Dan għaliex hija element ewlieni fl-żvilupp professjonali kontinwu ta' ħafna nies.

X’se tingħata

Il-possibilità li tibbenefika minn borża ta’ studju.

Eliġibbiltà​​

L-iskema għandha fil-mira studenti żgħazagħ u ikbar fl-età li qed jiġu inkoraġġuti biex ikomplu l-istudji tagħhom fil-Livell 7 u 8 tal-MQF. Dawn jistgħu jkunu studji akkademiċi fil-livell ta’ Masters/Dottorat jew xi kwalifika vokazzjonali oħra li twassal għal-Livell 7 jew 8 tal-MQF.

Però, l-applikanti li diġà għandhom lawrija ta’ Masters tal-Livell 7, jistgħu biss japplikaw għal programm fil-Livell 8. Min-naha l-oħra, l-applikanti li diġà għandhom lawrija ta’ Dottorat tal-Livell 8/Dottorat Professjonali jew kwalifika komparabbli għal-Livell 8 mhumiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-iskema.

Fi ftit kliem, l-applikanti ma jistgħux ikollhom lawrija fl-istess livell bħal dik li qed japplikaw għaliha taħt din l-skema. B’hekk l-applikanti jridu japplikaw għal kwalifika ta’ livell ogħla minn dik li għandhom diġà.

Barra minn hekk, l-ENDEAVOUR Scholarships Scheme tikkonsisti minn żewġ kategoriji distinti, li huma; Grupp A u Grupp B:

i) Il-kategorija Grupp A qiegħda tissosstitwixxi l-proġetti tal-ESF STEPS u MASTER it!

ii) Il-kategorija Grupp B qiegħda tissosstitwixxi dik li kienet tissejjaħ il-Malta Government Scholarships Scheme iktar magħrufa bħala l-iskema Post-Terzjarja MGSS. B’hekk l-ENDEAVOUR Grupp A huwa issa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea u l-Grupp B huwa ffinanzjat mil-fondi lokali.

Iż-żewg kategoriji/gruppi huma marbutin bl-istess qafas ta’ regolamenti imma jvarjaw f’dak li għandu x’jaqsam mad-dati tal-bidu tal-programmi ta’ studju, it-tul tal-studju u l-oqsma ta’ prijorità marbuta ma’ kull grupp.

Dan ifisser, li l-applikanti li bħalissa għaddejjin b’programm ta’ studju fil-Livell 7 jew 8 (kif applikabbli) tal-MQF mhumiex eliġibbli li japplikaw taħt Kategorija A izda jistgħu biss japplikaw taħt Kategorija B (Ara l-klawżola 4.1.6 tar-Regolamenti tal-ENDEAVOUR).

Iktar minn hekk l-applikanti li jieħdu borża ta’ studju għandhom ikunu lesti biex jibdew il-programm/kors/kwalifika li twassal sal-Livell 7 jew 8 tal-MQF fis-sena tas-sejħa partikolari, iżda mhux iżjed tard mil-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena rispettiva.

Kif tapplika​

Meta tinfetaħ sejħa għall-boroż ta’ studju għandha timtela applikazzjoni onlajn u tiġi sottomessa sad-data tal-iskadenza speċifikata fir-regolamenti tal-iskema rispettiva.

Dokumenti meħtieġa:

i) Curriculum Vitae (CV);
ii) Dikjarazzjoni ta’ Evalwazzjoni/Rikonoxximent maħruġa mil-Rikonoxximent maħruġa mil-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE);
iii) Kopja tat-Traskrizzjoni;
iv) Ittra ta’ Aċċettazzjoni Inkundizzjonata;
v) Ħarsa Ġenerali tar-Riċerka/Studji (Appendiċi 1);
vi) Relevanza tal-Studju għall-Bżonnijiet Strateġiċi ta’ Malta (Appendiċi 2)*;
vii) Impatt tal-Studju fuq l-Iżvilupp ta’ Malta (Appendiċi 3)*;
viii) Kopja tad-dikjarazzjoni tal-applikanti li applikaw taħt Grupp A li beħsiebhom ilestu l-kors fil-ħin;
ix) Karta maħruġa mil-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (KNPD);
x) Ċertifikat ta’ Residenza Permanenti;
xi) Kopja tal-konferma tal-wasla mil-Università/Universitajiet li wieħed applika magħha/magħhom;
xii) Profil Personali (applikabbli għal dawk li japplikaw għal borża ta’ studju fl-Arti).
applika