Ħarsa ġenerali​

L-għan ewlieni tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) hija li tissalvagwardja l-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b’Diżabilità) (Kap. 413.) tal-Liġijiet ta’ Malta. Ma tinvolvix biss l-investigazzjoni tal-ilmenti riċevuti għal soluzzjoni possibbli, iżda tinvolvi ruħha kontinwament biex toffri pariri dwar l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-Att, kemm lill-persuni b’diżabilità u lill-membri tal-familja tagħhom (dawk affettwati direttament), kif ukoll lil persuni oħra fis-soċjetà li fuqha l-Att jimponi ċerti obbligi (dawk affettwati indirettament).

Il-Bord li Jiddetermina x’Inhu Raġonevoli (TORB) huwa bord li jopera skont Artiklu 20 tal-istess Att u responsabbli li jestabilixxi r-raġonevolezza ta’ kull azzjoni li għandha ssir minn persuna skont id-dispożizzjonijiet tal-Att jew tal-UNCRPD inkluż kull alterazzjoni, tibdil u/ jew għoti ta’ servizzi u faċilitajiet u jekk dawk l-azzjonijiet ikunux jistgħu jitwettqu mingħajr ma jġibu piż mhux ġustifikat.

X’se tingħata

  • Il-laqgħat tal-bord qed isiru online.
  • Il-membri tal-bord jinkludu persuni b’diżabilità u/ jew persuni li jagħtu sostenn lil persuni b’diżabilità li ma jistgħux jirrapreżentaw lilhom infushom.
  • Għal kull seduta tal-bord, ikun preżenti konsulent tekniku skont il-bżonn, inklużi l-Periti tal-Kummissjoni, u l-Uffiċċjali Tekniċi rispettivi tal-Kummissjoni f’każ ta’ applikazzjoni dwar żvilupp.
  • Rappreżentant/a professjonali j/tista' j/tissottometti l-applikazzjoni u j/tirrappreżenta lill-applikant/a f’ismu/isimha. Il-persuna li timla l-applikazzjoni tista tindika min għandu jkun preżenti waqt is-seduta tal-bord sabiex jissapportja ir-rikjesta għal eżenzjoni.
  • TORB jipprovdi smigħ ġust li bih tittieħed deċiżjoni.

Eliġibbiltà​​

  • Kull applikant li jixtieq japplika għal eżenzjoni fuq applikazzjoni ta’ Żvilupp jew li għalih ikun sar ilment mal-Investigations Unit fi ħdan is-CRPD.

Kif tapplika​

Dokumentazzjoni meħtieġa

  • Deskrizzjoni qasira tat-talba għal eżenzjoni, li tispjega b'mod ċar id-diffikultà teknika u t-tbatija finanzjarja li tifforma l-bażi tat-talba. Dan għandu jinkludi wkoll l-Abbozz ta' Kwantitajiet.
  • Pjanti u/jew tpinġijiet tekniċi oħra li juru xi kwistjonijiet.
  • Evidenza dokumentata, inklużi l-ispejjeż, li tindika tbatija finanzjarja.
  • Kwalunkwe dokument ieħor, inklużi ritratti, li jappoġġja t-talba tiegħek għal eżenzjoni.

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

applika